Castle Hill

בקאסל הייל (Castle Hill) צוקי גיר ענקיים בצורות של חיות, שאפשר לטייל ביניהם.
מספר סרטים צולמו במקום, ביניהם שר הטבעות וסיפורי נרניה.

Castle Hill
Castle Hill Castle Hill
Castle Hill Castle Hill
Castle Hill Castle Hill
Castle Hill Castle Hill
Castle Hill Castle Hill